Podmínky zápůjčky

Podmínky zápůjčky

I. Smluvní strany

Pronajímatel
Lucky Decor
Lucky Wedding s.r.o.
Hakenova 920/3
196 00 Praha 9
IČ:  17484391

Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty z obchodu luckydecor.cz se stává nájemcem. Luckydecor vystupuje v roli pronajímatele.

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako předměty nájmu.

III. Ceny, vratná kauce a neplátce DPH

Ceny za půjčovné (pronájem) jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu. LuckyDecor zasílá svým zákazníkům fakturu na základě závazné objednávky, kterou kupující či nájemce uskuteční prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.luckydecor.cz.

Pokud si u nás zapůjčíte nějaký předmět či předměty, zašleme Vám po Vaší objednávce informaci, v jaké výši po Vás budeme chtít složit vratnou kauci (zálohu) a dále informace pro provedení platby. LuckyDecor Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty vrátí nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené. Podrobněji jsou pravidla vratné kauce popsána v článku VI.
Nejsem plátcem DPH.

IV. Podmínky pro předání předmětů nájmu.

Lucky Decor (pronajímatel) se zavazuje předat předměty nájmu nájemci nejpozději v den uvedený v objednávce. Tato povinnost pronajímateli vzniká za předpokladu, že nájemce zaplatil nájemné nejpozději 7 pracovních dnů před dnem zůpujčky.
 

Pronajímatel předá předměty nájmu nájemci osobně, a to na adrese, kde pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost, nebo na jiném místě dle vzájemné dohody, nebo předměty nájmu zašle prostřednictvím přepravní společnosti na adresu, kterou si nájemce zvolí a na své náklady uhradí.

V. Převzetí předmětů nájmu nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) ze strany pronajímatele

Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí, že jsou předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je povinen informovat o tom pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí od přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

VI. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu

Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmů až do navrácení těchto předmětů pronajímateli. V případě, že nájemce vrací předměty nájmu pronajímateli prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je v osobním zájmu nájemce, aby si zdokumentoval, např. prostřednictvím fotografií, že jsou předměty nájmu předávány zásilkové službě (přepravci) nepoškozené.

Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené a nájemce nebude moci prokázat, že předal předměty nájmu zásilkové službě (přepravci) nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese nájemce.

VII. Kauce a podmínky pro navrácení kauce

Kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 50% tržní ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. Při osobním předání nepoškozených předmětů nájmu je kauce předána ihned, nebo zaslána na účet nájemce maximálně do 2 pracovních dnů. Jestliže byly předměty nájmu zaslány prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je vratná kauce zaslána do 2 pracovních dnů od data převzetí nepoškozených, nezničených a neznehodnocených předmětů nájmu na bankovní účet nájemce.

Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčený (pronajaty). Výše vratné kauce je uvedena na faktuře, nebo objednávce, kterou zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.luckydecor.cz nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od přepravce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání předmětů nájmu.

VIII. Smluvní pokuty

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do do data, na kterou byly předměty nájmu zapůjčeny (pronajaty). Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele nebo doručení prostřednictvím přepravce k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn požadovat finanční částku odpovídající 50% z výše zápůjčky. 

Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce a doplatek vy výši pořizovací ceny předmětů.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 – 20 dní před termínem zápujčky, náleží pronajímateli 25% z ceny zápůjčky.  Navrácení zbývající částky se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. 

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě méně než 19 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 50% z ceny zápůjčky. Navrácení zbývající částky se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. 

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 9 dní a kratší před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 100% z ceny zápujčky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020